Кафедра Гуманітарних дисциплін

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кафедра гуманітарних дисциплін – базовий структурний підрозділ Київської гуманітарної академії, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Міжнародні відносини» з відповідних нормативних професійно-орієнтованих дисциплін і здійснює наукову, науково -дослідну та науково-технічну діяльність за напрямом «Гуманітарні науки».

Керівництво кафедрою гуманітарних дисциплін здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на посаду за конкурсом Вченою радою Київської гуманітарної академії строком на п’ять років, рекомендується нею до призначення в установленому порядку. Остаточне рішення про призначення завідувача кафедри приймає Голова правління ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія», із завідуючим кафедрою укладається контракт.

Правовою основою діяльності кафедри є Конституція України, Закон України «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН, Статутом Київської гуманітарної академії, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються напрямів роботи кафедри, а також цим Положенням.

Робота кафедри гуманітарних дисциплін ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, самодостатності, гуманізму, демократизму орієнтації на міжнародні норми та стандарти, наступності, персональної відповідальності та гласності обговорення питань, що відносяться до її компетенції.

 

Основні завдання кафедри гуманітарних дисциплін:

 • організація та здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для подальшої роботи за різними напрямами системи міжнародних відносин, зовнішньополітичної діяльності держави, політології, екології, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності держави, маркетингу, філології;

 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;

 • надання методичної допомоги керівництву КГА, факультету в організації і проведенні виховної роботи зі студентами;

 • формування наукового світогляду у студентів;

 • вироблення та формування у студентів орієнтації на загальнолюдські цінності, дотримання законності, професійної етики і правосвідомості при виконанні своїх професійних обов’язків;

 • озброєння студентів науковою методологією та навичками самостійного аналізу складних політико-правових процесів та явищ в різних сферах зовнішньополітичної діяльності та міжнародних відносин, економіки, педагогіки, іноземних мов;

 • постійний розвиток творчості й ініціативи при вирішенні професійних завдань в гуманітарній галузі.

 

Окреслені завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання та практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Діяльність кафедри гуманітарних дисциплін здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який затверджується ректором КГА за погодженням з деканами факультетів. План роботи кафедри складається на підставі керівних документів, які визначають зміст підготовки фахівців – міжнародників, політологів, економістів, філологів, основних заходів Київської гуманітарної академії та передбачають конкретні заходи (виконавців, терміни виконання) з організаційної, навчально-методичної, виховної й науково-дослідної роботи, зв’язок з практикою, вдосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення системи контролю, виконання рішень керівництва академії з організації навчально-виховного процесу та аналізу оцінки результатів роботи.

Обговорення стану виконання плану роботи, інших питань діяльності кафедри гуманітарних дисциплін здійснюється на її засіданнях не менше одного разу на місяць. Рішення схвалені на засіданнях, є обов’язковими для виконання всіма членами кафедри.

Рішення кафедри набирають чинності, якщо на засіданні бере участь не менше 2/3 її постійного складу і приймаються переважною більшістю голосів наявних членів кафедри.

У разі суперечності рішення кафедри із Статутом КГА воно може бути відмінене ректором або правлінням.

Питання організації навчально-виховної та науково-дослідної роботи, що носять міжкафедральний характер. Можуть розглядатися та обговорюватись на спільних засіданнях кафедр академії та споріднених кафедр інших закладів освіти.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальна робота є основним видом діяльності кафедри гуманітарних дисциплін і невід’ємною частиною цілісного педагогічного процесу. Вона складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, практичної підготовки виконання індивідуальних завдань і контролю засвоєння ними навчального матеріалу.

Викладання проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та розробленими на їх основі навчально-тематичними планами і програмами, затвердженими ректором Київської гуманітарної академії.

Організація навчальної роботи покликана забезпечити:

 • єдність всіх складових частин навчального процесу;

 • сучасний науковий рівень підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин та зовнішньополітичної діяльності, економіки, філології, оптимальне співвідношення теоретичного та практичного навчання, яке забезпечує отримання студентами у встановлені терміни глибоких теоретичних знань, навичок і вмінь з обраного фаху та спеціалізації;

 • впровадження до навчального процесу новітніх досягнень науки і техніки, передового педагогічного та практичного досвіду;

 • логічно правильне, науково і методично обґрунтоване співвідношення і послідовність викладення навчальних дисциплін;

 • взаємозв’язок навчання і самостійної роботи студентів;

 • удосконалення методики навчання на основі раціонального поєднання традиційних методів викладання з новими, які передбачають широке використання технічних засобів та активних форм навчання;

 • оптимальне навчальне навантаження викладачів;

 • планомірність і ритмічність навчання.

 

Навчальна робота на кафедрі гуманітарних дисциплін організовується та здійснюється у відповідності до затверджених навчальних планів, робочих навчальних програм та кваліфікаційних характеристик випускників.

Навчальний процес здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття;

 • самостійна робота;

 • практична підготовка;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • контрольні заходи.

 

Найважливішою складовою частиною навчального процесу є навчальні заняття, під час яких здійснюється навчання, виховання, розвиток та підготовка фахівців відповідного кваліфікаційного рівня, формуються вміння і навички виконання майбутніх функціональних обов’язків.

Основними видами навчальних занять є:

 • лекція;

 • семінарське заняття;

 • модульно-рейтингова система оцінки знань студентів;

 • практичні заняття;

 • лабораторне заняття;

 • індивідуальне заняття;

 • консультація;

 • ділова гра.

 

В навчальному процесі кафедра гуманітарних дисциплін, окрім названих, може виконувати такі види навчальної роботи:

 • керівництво і проведення захисту контрольних робіт;

 • проведення заліків та диференційованих заліків;

 • проведення семестрових іспитів;

 • проведення державних іспитів.

 

Інші види навчальних занять визначаються у порядку, який встановлюється керівництвом Київської гуманітарної академії.

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота серед студентів здійснюється в органічній єдності з процесом навчання.

Головними завданнями виховної роботи є:

 • формування патріотизму, національної самосвідомості на основі історичних традицій та звичаїв, морально-професійних якостей, почуття особистої відповідальності щодо забезпечення громадського порядку;

 • розвиток загальної та професійної культури, ознайомлення їх з досягненнями вітчизняної та світової культури, традиціями та звичаями українського народу;

 • формування поваги до національних законів, статутних вимог, почуття гордості за свою професію, відповідальності за виконання громадських та службових обов’язків;

 • оволодіння психолого-педагогічними уміннями та навичками професійної поведінки.

 

Для здійснення вищезазначених завдань професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін:

 • проводить роботу з удосконаленням методики виховання;

 • організовує і проводить семінари, науково-практичні конференції та збори з актуальних проблем виховної роботи;

 • приймає участь у поширенні наукових та правових знань.

 

Проведення виховної роботи передбачає використання різних форм та методів, серед яких основним є систематична і цілеспрямована робота з кожним студентом.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота є складовою частиною педагогічного процесу й одним з найважливіших видів діяльності кафедри гуманітарних дисциплін.

Її головний зміст полягає в такому:

 • розробці та проведенні заходів щодо удосконалення навчальної роботи і підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу;

 • розробці та обговоренні робочих навчальних програм дисциплін;

 • розробці та обговоренні методики викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методики організації і проведення різних видів занять в КГА, самостійної роботи студентів;

 • розробці та обговоренні методики проведення самостійної роботи студентів, узагальнення досвіду цієї роботи та підготовці пропозицій щодо її удосконалення;

 • обговорення проблем інтенсифікації навчального процесу, методики використання навчального телебачення, технічних засобів навчання, ЕОМ та дидактичних матеріалів до них;

 • авторській участі при підготовці підручників, монографій і навчальних посібників;

 • розробці контрольних завдань до семінарських, практичних, лабораторних занять і модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів;

 • підготовці індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної роботи студентів;

 • анкетуванні з метою вивчення громадської думки студентів відносно викладання дисциплін.

 

Основними формами методичної роботи є:

 • засідання кафедри (один раз на місяць);

 • відкриті, пробні і показові заняття;

 • методичні та інструктивно-методичні завдання;

 • взаємні та контрольні відвідування занять;

 • лекції та доповіді з психології та педагогіки вищої школи;

 • підготовка методичних матеріалів та вдосконалення систем дидактичного забезпечення навчальних дисциплін.

 

На кафедрі необхідно створити навчально-методичний кабінет для узагальнення та використання в навчальному процесі позитивного досвіду роботи викладачів КГА та вищих навчальних закладів України. Навчально-методичний кабінет сприяє допомозі студентів в самостійній роботі, а професорсько-викладацькому складу кафедри в підготовці та проведенні усіх видів занять на належному навчально-методичному рівні.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота є одним з основних видів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри гуманітарних дисциплін.

Наукова робота на кафедрі своїми головними завданнями має:

 • проведення наукових досліджень з найважливіших актуальних напрямків суспільних і політичних наук, спеціальних дисциплін і проблем, які відповідають профілю кафедри;

 • вдосконалення методики навчально-виховної роботи, планування та організації педагогічного процесу;

 • підготовка дисертацій, навчальних посібників, наукових статей, доповідей, повідомлень, рецензій і відгуків;

 • організацію і керівництво науково-дослідною роботою студентів;

 • впровадження результатів дослідження до навчального процесу і практики в системі формування світогляду у формуванні молоді;

 

Наукова робота кафедри гуманітарних дисциплін планується на навчальний рік на базі річного плану наукової роботи факультету міжнародних відносин та романо-германської філології, а також академії в цілому, а також пропозицій науково-педагогічних працівників.

При завершенні окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а при завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, навчальні посібники.

Наукова робота студентів оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, статей, які рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах на кращу наукову роботу (курсу, факультету, академії) та конференціях.

 

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завідувач кафедрою гуманітарних дисциплін забезпечує організацію роботи кафедри, виконує обов’язки викладача, здійснює інші роботи визначені в контракті.

 

На завідувача кафедрою гуманітарних дисциплін покладаються такі функції та обов’язки:

 • Здійснює перспективне і поточне планування роботи кафедри.

 • Здійснює керівництво роботою співробітників кафедри.

 • Забезпечує та контролює викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри (за змістом, формою та кількістю годин) у відповідності з державними стандартами освіти та програмою розвитку КГА.

 • Організує роботу методичного семінару кафедри.

 • Організує наукову роботу кафедри.

 • Організує загально кафедральні заходи.

 • Організує діловодство кафедри.

 • Перед початком чергового семестру забезпечує розробку та узгодження програми та робочої програми навчальних дисциплін кафедри.

 • Забезпечує своєчасну розробку та впровадження завдань для самостійної роботи студентів і контрольних завдань для проведення поточного, проміжного та підсумкового контролю, який передбачений навчальними планами та програмами.

 • Забезпечує виконання умов контрактів з викладачами та співробітниками кафедри зі сторони Академії у частині, що належить до його компетенції.

 • Забезпечує виконання інших функцій і обов’язків, що зумовлені іншими нормативними документами та Контрактом.

 

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін повинен забезпечувати дотримання співробітниками кафедри конфіденційності інформації, що складає комерційну таємницю Академії.

Завідувач кафедри допускає державні контролюючі органи до перевірки документів і матеріалів, що стосуються його компетенції, лише з дозволу керівництва Академії.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, які подаються згаданим органам, визначається завідувачем кафедри за погодженням з керівництвом Академії.

Додаткові обов’язки завідувача кафедри можуть бути встановлені за погодженням Сторін додатковою Угодою.

 

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

На викладача кафедри гуманітарних дисциплін покладаються такі функції і обов’язки:

 • У своїй роботі керується нормативними документами Академії, а також планами Академії та кафедри на поточний навчальний рік.

 • Постійно поглиблює свої теоретичні знання, вдосконалює викладацьку майстерність та періодично підвищує наукову та педагогічну кваліфікацію через форми, визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 • Бере участь в організації та проведенні загальноакадемічних, факультетських та кафедральних заходів (наукові, теоретичні та методичні семінари і конференції, приймальні кампанії, дні факультетів, дні відкритих дверей тощо) та виконує окремі (разові) доручення курівництва Академії за планами Академії.

 • Узгоджує з Академією в місячний термін індивідуальний план на поточний рік з урахуванням адміністративного завантаження.

 • На належному науково-теоретичному, методичному та організаційному рівні виконує заплановану йому навчальну роботу, методичні, наукові та організаційні обов’язки, які можуть охоплювати такі види діяльності:

 

Навчальна робота:

читання лекцій, проведення семінарських, практичних та лабораторних занять, консультацій, індивідуальних занять зі студентами;

керівництво практикою, самостійною роботою студентів, проведення контрольних заходів (вступних іспитів, контрольних робіт, модульного контролю, заліків та іспитів, атестацій, захист звітів про практику випускних кваліфікаційних робіт тощо).

 

Методична робота:

 • розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;

 • написання і підготовка до видання методичних комплексів, конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять, курсової та дипломної роботи, до практики і самостійної роботи студентів;

 • підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

 • складання екзаменаційних білетів, завдань та тестів для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю;

 • підготовка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо);

 • розробка та запровадженнями нових форм, методів і технологій навчання;

 • вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

 

Наукова робота:

 • виконання планових наукових досліджень (підготовка співробітниками кандидатських або докторських дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, словників, наукових статей та участь у наукових статей та участь у наукових конференціях, симпозіумах і семінарах);

 • рецензування монографій, підручників навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо;

 • перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників;

 • керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, роботи на конкурс, доповіді на конференцію тощо.

 

Організаційна робота:

 • робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • в Державній акредитаційній комісії, її експертних та фахових радах; в експертних комісіях Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; в спеціалізованих радах по захисту дисертацій; у Вченій раді Академії, науково-методичній раді;

 • участь в організації та проведенні наукових та методичних конференцій, симпозіумів та семінарів;

 • участь у виховній роботі серед студентів;

 • керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою;

 • участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді, у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад, поза навчальними культурно-спортивними заходами.

 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри

Підвищення професійної кваліфікації є основною умовою вдосконалення педагогічного процесу і підвищення педагогічної культури професорсько-викладацького складу.

Заходи щодо підвищення кваліфікацій передбачаються в річних планах кафедри.

 

Основними формами підвищення кваліфікації є:

 • навчання в аспірантурі, докторантурі;

 • підготовка та захист дисертації;

 • виконання дослідної роботи, участь у розробці, рецензуванні монографій, підручників, навчальних посібників та програм;

 • підготовка наукових статей, доповідей, рефератів і повідомлень;

 • участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, відомчих наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах, зборах і т. ін.;

 • вивчення питань педагогіки вищої школи в системі службової підготовки;

 • самостійна робота стосовно підвищення і вдосконалення своїх знань, навичок та вмінь;

 • стажування в практичних органах, наукових підрозділах та галузевих інститутах України;

 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації на спеціалізованих курсах (факультетах).

 

Однією з головних форм підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри є стажування.

Стажування може здійснюватись в організаціях та закладах освіти терміном один місяць з відривом або двох місяців без відриву від роботи.

Конкретні терміни стажування визначаються керівництвом Київської гуманітарної академії в індивідуальному порядку згідно з поданням кафедри гуманітарних дисциплін.

Направлення на стажування здійснюється за узгодженням та на підставі договорів із керівниками відповідних організацій, наукових закладів.

 

Головні завдання стажування полягають:

 • у поглибленні теоретичної і спеціальної підготовки працівників;

 • у зміцненні зв’язку навчального процесу та науково-дослідної роботи з практикою;

 • у вивченні, узагальненні і розповсюдженні передового досвіду роботи.

 

Організація і керівництво стажування:

 • стажування здійснюється на підставі індивідуальних планів (програм), розроблених стажистом і затверджених завідувачем кафедри і попередньо погоджених з керівниками відповідних організацій, закладів, служб;

 • звіти за результатами стажування з підтвердженням виконання договірних умов, які затверджені керівниками організацій, наукових закладів, служб і обговорюються на засіданнях кафедри.

 

Кафедра приймає рішення про схвалення чи відхилення звіту (за необхідністю – про його доопрацювання), а також надає рекомендації щодо використання результатів стажування. Зазначене рішення кафедри враховується при атестуванні і висуненні на заміщення посад професорсько-викладацького складу. Документи про проходження стажування (звіти, відгуки) подаються до відділу кадрів.

 

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ МЕТОДИСТА КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Загальні положення

 • Методист кафедри працює під безпосереднім керівництвом завідувача кафедри.

 • У своїй роботі керується нормативними документами Академії, факультету, кафедри та умовами контракту.

 • Методист кафедри повинен мати вищу освіту, вміти працювати на комп’ютері, знати сучасну оргтехніку.

 • Методист кафедри призначається (звільнюється) наказом ректора (проректора) на посаду за поданням завідувача кафедри та за погодженням з проректором Академії.

 • Обов’язки методиста кафедри гуманітарних дисциплін:

 • Методист постійно поглиблює свої теоретичні знання, вдосконалює та підвищує свою кваліфікацію.

 • Веде поточну та аналітичну документацію, створює архів кафедри.

 • Бере участь у розробці навчальних, навчально-тематичних планів, програм, індивідуальних планів роботи викладачів, перспективних планів роботи кафедри, науково-методичних матеріалів тощо, забезпечує їх якість, логічне і технічне оформлення.

 • Здійснює комп’ютерний набір методичних матеріалів кафедри, тестів проміжного контролю, екзаменаційних та залікових питань і білетів.

 • Здійснює постійний контроль за ходом навчального процесу, про всі передбачені зміни в розкладі і зриви занять оперативно інформує викладачів.

 • Бере участь у кафедральних заходах і веде протоколи.

 • Бере участь в організації та проведенні загальноакадемічних заходів та виконує окремі доручення керівництва Академії;

 • Дотримується правил техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

 • Виконує інші доручення завідуючого кафедри в межах своєї компетенції. 

Завідувач кафедри
гуманітарних дисциплін,
кандидат політичних наук,
старший науковий співробітник        Т.С. Стародуб
«02» вересня 2013 року